Regulamin świadczenia usług Dorota Lenartowicz

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Dorotę Lenartowicz zwaną dalej „Coachem”.
 2. Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na wybraną przez siebie sesję.
 3. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.

§ 2 DEFINICJE

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie korzysta z usług Coacha.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Coacha.
 3. Usługa/sesja– oznacza usługę świadczoną przez Coacha na rzecz Klienta, w skład której może wchodzić coaching, mentoring, konsultacja, szkolenie.
 4. Coach – Dorota Lenartowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Lenartowicz, z siedzibą w Warszawie (01-307) przy ul. Rayskiego 5/82, NIP: 8241764559. Kontakt z Coachem: telefonicznie: +48660157665 lub mailowo: kontakt@dorotalenartowicz.pl.

§ 3 ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Coach świadczy następujące Usługi:
  1. sesje coachingowe,
  2. sesje mentoringowe,
  3. konsultacje,
  4. szkolenia.
 2. Coach świadczy Usługi znajdujące się w aktualnym cenniku opublikowanym na stronie internetowej: https://www.dorotalenartowicz.pl/
 3. Klient przed rezerwacją Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.  
 4. Przed rezerwacją Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji.
 5. W przypadku uporczywego odwoływania sesji przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym Regulaminem albo niestawiania się na umówioną sesję bez jej odwołania we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Coach jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług również w przyszłości. 

§ 4 REZERWACJA SESJI 

 1. Coach prowadzi rezerwację i zapisy na Usługi stacjonarnie, telefonicznie pod numerem: +48660157665 lub mailowo: kontakt@dorotalenartowicz.pl.
 2. Nieprzystąpienie do Usługi w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie na mniej niż 24h przed jej rozpoczęciem, uprawnia Coacha do potraktowania Usługi jako zrealizowanej.
 3. Coach dopuszcza możliwość odwołania Usługi z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Coacha, takich jak: wypadek losowy, choroba, nagłe wyłączenie mediów. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 4. Klient zobowiązuje się wspólnie z Coachem do określenia kolejnej sesji oraz wspólnej akceptacji terminu.
 5. Coach umożliwia kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalania terminu kolejnego spotkania.

§ 5 SPÓŹNIENIA

 1. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować Coacha telefonicznie lub mailowo z wyprzedzeniem co najmniej 30 minut.
 2. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, Coach ma prawo odmówić Klientowi wykonania sesji i przepisać na inny termin lub uznać sesję za zrealizowaną.
 3. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie. 

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Za przeprowadzenie procesu coachingowego czy mentoringowego Klient zobowiązuje się do zapłaty za wykonane Usługi najpóźniej do 24h po zakończeniu pierwszej sesji.
 2. Za przeprowadzenie konsultacji lub szkolenia, Klient zobowiązuje się do zapłaty za wykonane Usługi najpóźniej do 24h po ich zakończeniu.
 3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania pieniędzy na rachunku bankowym Coacha. 
 4. Klient dokonuje płatności za Usługi przelewem na konto bankowe Coacha.
 5. Płatność następuje z góry za ustaloną liczbę sesji.
 6. Coach zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów.

§7 STANDARDY SESJI PROWADZONYCH PRZEZ COACHA

 1. Sesje oraz pozostałe świadczone Usługi będą przeprowadzane stacjonarnie, online lub telefonicznie.
 2. Przed przystąpieniem do sesji, Coach przesyła Klientowi ankietę, którą należy wypełnić celem dostosowania sesji do potrzeb Klienta. 
 3. Na potrzeby uzyskania akredytacji w International Coach Federation, Coach może również udostępniać Klientowi zewnętrzny formularz, w którym Klient podaje swoje dane i wyraża zgodę na ich udostępnienie. 
 4. Sesja polega na przeprowadzaniu z Klientem szczerej i osobistej rozmowy.
 5. Opis sesji oraz czas jej trwania zostały określone w opisie każdego z produktów w sklepie: www.dorotalenartowicz.pl/sklep 
 6. Sesja może zostać przerwana w każdej chwili przez Klienta lub Coacha z uzasadnionych przyczyn. 
 7. Celem świadczenia wysokiej jakości usług, Coach będzie sporządzał notatki podczas sesji.
 8. Coach oświadcza, że jest odpowiednio przeszkolony do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku, jak również posiada wszelkie wymagane certyfikaty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym jego stanowisku.
 9. Coach jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji uzyskanych od Klienta podczas sesji.
 10. Coach ma prawo do zadawania międzysesyjnych zadań rozwojowych. 
 11. Sesje będą odbywały się w odstępach jednotygodniowych lub w innych w terminach uzgodnionych pomiędzy Coachem a Klientem.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient oświadcza, że jest świadom, że skuteczność Usług zależy od świadomej pracy mentalnej i wykonywaniu wyznaczonych przez Coacha zadań. 
 2. Jeżeli Klient uzna, że sesja nie przynosi spodziewanych rezultatów, powinien o tym poinformować Coacha. W takim przypadku wymagane jest działanie Coacha i Klienta, aby podjąć działania, które pozwoliłyby przywrócić skuteczność prowadzonej sesji.
 3. Klient oświadcza, że jest świadom, że prowadzone sesje coachingowe nie mają funkcji doradczej ani terapeutycznej. 
 4. W przypadku, gdy w trakcie sesji pojawią się symptomy, iż Klientowi potrzebna jest inna forma pomocy, Coach poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Usługa może być kontynuowana bądź przerwana, po wspólnych uzgodnieniach między Coachem i Klientem.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Usługi. 
 2. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Usługi przez Coacha w dowolnej formie. 
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 4. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście u Coacha, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Coacha lub elektronicznie na adres: kontakt@dorotalenartowicz.pl
 5. Coach rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe. 

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. W związku z zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, na mocy art. 27 ustawy o prawach konsumenta, niniejszym Coach informuje, że Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.
 2. W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ustępie powyższym, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 3. Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza dołączonego do Regulaminu Sklepu znajdującego się pod adresem: https://www.dorotalenartowicz.pl/regulamin-sklepu , ale nie jest to warunek konieczny. 
 4. Coach przystąpi do realizacji niniejszej umowy przed upływem terminu 14 dni, w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia dotyczącego rezygnacji z tego uprawnienia.  

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.dorotalenartowicz.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Coach w związku z akredytacją coachingową, przy której wymagane jest odbycie określonej liczby sesji, może zostać zobowiązany do wskazania instytucji udzielającej akredytacji (International Coach Federation) listy osób, z którymi odbył sesję wraz z danymi kontaktowymi. Klient wypełniając formularz udostępniony przez Coacha, wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie tych informacji w postaci swoich danych osobowych. 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Coach.
 2. Coach zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na sesję, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 
 3. Aktualny Regulamin jest dostępny w na stronie internetowej Coacha. 
 4. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. 
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od  14.05.2022 r.

Kontakt:
Dorota Lenartowicz
tel. 660 157 665
email: kontakt@dorotalenartowicz.pl